Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ
VE DIŞ TİC. A.Ş

AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliğini, temel hak ve hürriyetleri esas almak üzere kişisel verilerin korunması ilkelerini kendisine ilke edinmekte ve bu kapsamda işbu metin ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmektedir.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş tarafından veri sorumlusu olarak işlenebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Bu anlamda kişisel verileriniz olarak ad-soyad, doğum bilgisi, doğum yeri, ev adresi, iş adresi, TC kimlik numarası, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası, telefon numarası, mail adresi, pasaport numarası, özgeçmiş fotoğraf, sağlık bilgileriniz, aile bilgileriniz, cinsiyet, yaş, akademik bilgi, engellilik durum,
medeni durum, ücret bordroları, çocuklarına ait bilgileriniz, kan gurubunuz, banka hesap numaranız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan, kişiyi belirlenebilir kılan verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler ancak kişinin açık rızası kapsamında işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerden kastedilen ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Ayrıca konuya ilişkin detaylı bilgi için www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresimizde mevcut “ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI”nı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel veri işleme amaçları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 5 kapsamında dile getirilmiştir. Bunlar yanında şirketimiz şirket faaliyetlerin devamı, ticari ve işlem güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi gibi amaçlarla işlemektedir.

Bu amaçla insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, performans değerlendirme, özlük dosyası oluşturma ve saklama, şirket içi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğin temini, hizmet kalitesi ve hizmet kalitesinin kontrolü, müşteri ve müşteri yetkilisi bilgileri, alım-satım ve destek hizmetlerini görmek, kanun gereği hizmet almak zorunda olduğumuz özel hukuk tüzel kişileri ile kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu gibi amaçlarla kanuni sınırlar içerisinde almakta ve saklamaktadır.

Ayrıca konuya ilişkin detaylı bilgi için www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresimizde mevcut “ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI”nı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA ve KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel veriler, KVKK 8 ve 9’da belirtilen işleme amaçlarına ve şartlarına uygun olarak ve yukarıda bahsedilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir. Bu amaçla aktarım yapılan kişiler –burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere -hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, grup şirketlerimiz olan Geo Duvar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti., Geoduvar İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Atlasyol Marin İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti., Sams Seçenekli Tek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti. kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişiler ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel verileriniz kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, şirket faaliyetlerini yönetmek amacıyla hizmet alınan birimlerle ( hukuk birimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları vb.) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu gibi amaçlarla işlenebilir.

Ayrıca konuya ilişkin detaylı bilgi için www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresimizde mevcut “ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI”nı inceleyebilirsiniz.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ, SAKLAMA SÜRESİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hak ve menfaatlerin sağlanması, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimin sağlanası gibi hukuki sebeplerle otomatik olan ya da olmayan yollarla her türlü fiziki ya da elektronik, yazılı, sözlü kanallar kullanılarak toplanmaktadır.

Verilerin saklanma süreleri kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak ve faaliyetlerimizin amacı ile sınırlı olmak, zamanaşımı sürelerini gözetilerek tutulmaktadır.

Ayrıca konuya ilişkin detaylı bilgi için www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresimizde mevcut “ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI”nı inceleyebilirsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi, güvenli bir şekilde muhafazası ve hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, periyodik denetimler yapmaktadır.

Ayrıca konuya ilişkin detaylı bilgi için www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresimizde mevcut “ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI”nı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK 11 KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Kişisel veri sahibi KVKK 11 kapsamında aşağıda ifade edilen haklara sahiptir. Kişisel veri sahibinin bu haklar kapsamında taleplerini şirketimize başvurması mümkündür Böyle bir başvuru yapılması durumunda talebin niteliğine göre en kısa ve ancak en çok 30(otuz) gün içinde kural olarak ücretsiz ve ancak başvuruya verilecek cevap ayrıca bir maliyeti gerektiriyorsa Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret tahsil etmek yoluyla başvuruya cevap verilir.

Başvuru yapmak için “Başvuru Formu” na www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresinden ulaşabilirsiniz.

KVKK 11 kapsamında kişisel veri sahibinin hakları:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN
İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş

KVKK POLİTİKASI.

           1. POLİTİKA

1.1. Genel Olarak

Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve bu kapsamda kişilerin temel hak ve hürriyetleri ve ilgili hukuki düzenlemelere uyum veri sorumlusu olarak ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ’nin en önemli öncelikleri arasındadır.

1.2. Politikanın Amacı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (‘‘Politika’’) ve Şirketin faaliyetlerini yürütürken kişisel verileri, başta 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere, diğer yasal mevzuata ve hukuka uygun yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Politikanın diğer bir amacı, kişisel verilerin korunması farkındalığın geliştirilmesinin yanı sıra, bu kapsamdaki prosedürlere dair bilgi vermek, kişisel verilerin işlenmesi korunması ve imhasına dair ilkelerin politika edinilmesi ve ilgili kişilerin şirketimizin bu konudaki politika ve diğer çalışmaları hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi amacını da taşımaktadır.

Buna ilaveten, hazırlanan işbu KVK Politikası ve diğer yazılı politikalar, KVKK ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uyum ilkemizi sürdürülebilir kılmayı amaç edinmektedir.

1.3. Politikanın Kapsamı

Bu politikanın kapsamı, Şirketimiz tarafından otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilere yöneliktir. Ayrıca işbu Politika kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İç Yönerge oluşturulmuştur.

Söz konusu politika, mevzuatın gerektirmesi halinde güncellenebilir, değiştirilebilir. Ancak yine de mevzuat ile politika arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde mevzuatın esas alınacağı kabul edilecektir. Zaten politika ile amaçlanan hususun mevzuatın soyut ifadelerinin şirketimiz
nezdinde somutlaştırılmasıdır.

1.4. Politikanın Yürürlüğü

İşbu politika, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, internet sitesinde (https://www.atlasyol.schuhenwelt.ch.tr) yayımlanır ve bu yolla İlgili Kişilerin erişimine sunulur.

          2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE KANUN VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT KAPSAMINDA ESAS ALINAN İLKELER

2.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Şirketimiz kişisel verilere dair yürüttüğü her işlemde hukuk ve dürüstlük kuralını kıstas almakta, kişisel verilerim işleme amaçları da dahil olmak üzere kişisel veriler hakkında her türlü bilgi ve prosedür hakkında işbu Politika ve diğer metinler aracılığıyla şeffaflık ilkesinin de bir gereği olarak bilgilendirmede bulunmaktadır.

2.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimizin kişisel verileri işleme ve daha sonrasında bu verilere yönelik yapmış olduğu tüm faaliyetlerde bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayacak bir sisteme sahiptir. İlgili kişilerin doğru ve güncel veri işleme faaliyeti için başvuruda bulunmaları da mümkündür.

2.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel veri işleme amacını meşru ve hukuka uygun sınırlar içerisinde açık bir şekilde belirlemektedir. Kullanılan metinlerde belirli ve açık olma ilkeleri gereği konusunda uzman olmayan kişiler tarafından da anlaşılabilecek ifadelere yer verilmekte, belirsiz ve karmaşık ifadelerden uzak durulmaktadır. İşbu politika ve diğer metinler ile kişisel veri işlemeye başlamadan evvel şeffaflık ilkesi kapsamında ilgili kişilere yönelik bilgilendirme faaliyeti de gerçekleştirilmektedir.

2.4. İşlendikleri Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri, faaliyet konusu ile bağlantılı ve orantılı bir biçimde belirli ve meşru bir amaç için kişisel veri işlemektedir . Bu kapsamda veri işleme faaliyeti hangi amaç için yapılmışsa o yönde kullanılmakta, başka amaçlar için o veriden faydalanılmamaktadır. Ayrıca şu an/ileride ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten özenle kaçınmaktadır. Yahut ileride gerçekleşmesi beklenen amaçlar için de veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

2.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle kişisel verinin saklanmasına ilişkin mevzuatta bir sürenin belirlenip belirlenmediği tespit edilmektedir. Eğer mevzuatta o kişisel veriye ilişkin bir süre belirlenmişse bu süreye uygun işlem yapılmakta, eğer bir süre belirlenmemiş ise her kişisel verinin işlendiği amaç için gerekli olan süre belirlenerek bu süre kadar muhafaza edilmektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine yönelik politikası ve yönergesi hazırlamakta ve uygulamaktadır. Söz konusu kişisel veriler daha sonradan kullanabileceğinden bahisle muhafaza edilmemektedir.

          3. Kişisel Verilerin KVKK’nın 5. Maddesinde Belirtilen Şartlara Göre İşlenmesi

Kişisel veriler, şirketimiz, şirketimizin internet sitesi, e-posta yazışmaları, yazılı ya da dijital başvurular, fiziki veya dijital yollarla yapılan iletişimler, şirketin kendisinin yetkili organları aracılığıyla iletişime geçtiği temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerden, kişilerin rızasının alınması gerektiği hallerde rıza ile kanunun izin verdiği durumlarda o iznin sınırları kapsamında kişisel veri işlemektedir.

Şirketimiz, kişisel verileri ancak İlgili Kişinin açık rızasına dayanarak veya kanunda açık rızanın aranmayacağı belirtilen hallerde açık rıza olmadan kanunun öngördüğü sınırlar kapsamında olacak şekilde işlemektedir.

3.1. Açık Rıza

Açık rıza, İlgili Kişinin belirli bir konuya ilişkin ve bilgilendirmeye dayalı olarak özgür irade ile yaptığı açıklamadır. KVKK m. 5/1 uyarınca Şirketimiz, açık rıza alınırken, kişisel veri sahibinin özgür iradesi konusunda hassas bir anlayışa sahiptir. Bu konuda kişisel veri sahiplerine herhangi bir baskıda bulunmaz.

3.2 Açık Rızanın Aranmadığı Haller

KVKK m. 5/2’de kişisel verilerin bazı durumlarda İlgili Kişinin açık rızasına tabi olmadan işlenmesini kabul etmiştir. Aşağıda bulunan bu şartlarda Şirketimiz açık rızaya başvurmamaktadır:

a) Kanun hükmünün varlığı, halinde kişisel veri sahibinin rızası olmaksızın kanun gereği işlenebilmektedir.

b) Fiili imkânsızlık halleri, gereği kişinin hayat ve beden bütünlüğünün korunması amacı üstün yarar kabul edilerek mevcut durum gereği yaşanan fiziki imkansızlık sebebiyle kişinin rızasının
alınamaması durumunda kişisel verisi işlenebilecektir.

c) Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, halinde de kişinin rızası aranmaksızın kişisel veri işlemek mümkün olabilecektir.

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, halinde şirketimiz üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek maksadıyla açık rıza aranmaksızın kişisel veri işleyebilecektir.

e) İlgili kişinin kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, halinde bu alenileştirme amacıyla sınırlı olarak söz konusu kişisel veri açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veri işlenebilecektir.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veri işlenebilecektir.

          4. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Bunların İşlenmesi Yöntemi

Kişilerin “özel nitelikli” verileri KVKK kapsamında işleme ve korunması süreçleri açısından özellik arz etmektedir. Zira bu bilgilerin KVKK kapsamında uygun işlenmemesi diğer verilere göre
daha fazla mağduriyet oluşturabilecektir. İşbu sebeple Politikamız kapsamında “özel nitelikli” kişisel verilerin ayrıca düzenlemesi gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda öncelikle özen nitelikli kişisel verinin KVKK 6 maddesinde belirtilen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olduğu ifade edilmelidir.

Öncelikle Şirketimiz eğer “özel nitelikli” kişisel veri işleyecekse, işlemeden evvel kişisel veri sahibine bu verilerin hangi yöntem ve hangi amaçla işlendiğini, hangi kişi gruplarının öze nitelikli kişisel verilerini işlediğini ve kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini içeren ve yine KVKK 11 kapsamında sahip olduğu hakların neler olduğuna yönelik bir aydınlatma(bilgilendirme) yapmaktadır.

Şirketimiz, İlgili Kişiler’e açık rızasını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatını sunmaktadır. Ancak ilgili kişinin vereceği bu niteliklere haiz açık rıza ile şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir. KVKK 6/3 gereği KVKK 5/2 maddesinde belirtilen durumlarda ise ilgili kişileri açık rızasının aranmadığı ise ifade edilmelidir.

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası yok ise ancak Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilmektedir.

a) İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde,

b) İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, bu verilere ulaşılması ile ilgili olarak Şirketimiz ek önlemler ve süreçler belirlemiştir. Bu çerçevede, özel nitelikli kişisel verilerin saklandıkları ortamlar ikincil kilit ve ikincil şifrelerle korunmakta, yetki matrisi çerçevesinde ancak yetkili kişiler tarafından işlenebilmektedir.

          5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Aktarılması

5.1 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, kişisel verileri olarak kişisel verileri KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar:

• Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve icrasında

• Kurumsal iletişim, ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması bu kapsamda performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması, ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik iş ve işlemlerin planlanması ve şirket içi tüm uygulamaların icrasına yönelik organizasyonlar ve bunların takibi,

• Şirkette çalışan yahut şirketle iş ortağı olan veya herhangi bir şekilde şirket ile iletişim kuran kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

• Şirketin operasyonel faaliyetlerinin planlanması

• İşyerinin denetimi ve kontrolü, iş süreçlerinin denetimi ve kontrolü, bu kapsamda suistimale açık olan ve yetkisiz işlemlerin engellenmesi.

• Kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması, ifası ve sözleşmenin getirdiği yükümlülükler ile ilgili ve gerekli olması durumunda ,

• Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olması durumunda,

• Şirket faaliyeti kapsamındaki hizmetin sunulması mal/numunelerin sevkiyatının sağlanması, mal/ hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

• Şirketimize ait mal/hizmete yönelik teklif sunabilmek, pazarlama faaliyetleri kapsamında müşterilerimiz yeniliklerden haberdar edebilmek,

• Hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, iş sürekliliğin sağlanması

• Finans, iletişim ve satın alma operasyonları,

• Tedarikçi ve iş ortaklarının ile ilişkilerin devamı,

• İnternet sitemizde yer alan e-posta adresleri ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gönderilen bilgiler ve bu bilgiler üzerinden ilgili kişilerle iletişime geçilmesi,

• Organizasyonlarda fotoğraf ve video çekimi yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, internet sitesi üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerinin ilgili tedarikçiler ile birlikte yürütülmesi, organizasyon katılımcılarının kayıtlarının oluşturulması,

• Şirketimizin faaliyet gösterdiği şantiye vb iş alanları ile iletişimin sağlanması, gerekli faaliyetlerin ve raporlama aktivitelerinin yürütülmesi,

• Kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi

• İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenmesi,

• Kişisel verilerin KVKK ilkeleri kapsamında olmak üzere, şirket tarafından işlenmesinin şirketin meşru menfaatleri ve şirkete yönelik bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli
olması durumunda ,

• İlgili kişilerin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişilerin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle
rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

İlgili kişilerin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde KVKK 6/3 gereği ,ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

İlgili kişilerin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

5.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleme ve ortaklık hakları gereği hissedarlarımıza, yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan tedarikçi ve iş ortaklarımıza (reklam ajansları, danışmanlık hizmetleri veren firmalar, teknik destek sağlayan yazılım firmaları, denetim hizmeti sunan firmalar, e-ticaret hizmeti sunan firmalar, araç kiralama konusunda faaliyet gösteren firmalar vb.), özel sigorta Şirketleri, mahkemeler, yetki verilen temsilciler, bağlı olunan veya beraber çalışılan kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler, danışmanlık alınan diğer üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
denetleyici kuruluşlara, hizmet tedariki yapılan gerçek ve tüzel kişilere veya hizmet verilen üçüncü kişilere, yurt içinde bulunan birlikte iş görülen Geo Duvar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.,
Geoduvar İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Atlasyol Marin İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti., Sams Seçenekli Tek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.Grup Şirketerine KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler KVKK 8 ve yurt dışına veri aktarımını düzenleyen KVKK 9 maddelerinin aradığı amaçlar ve kapsamlar dahilinde iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, şirketin iş görürken ihtiyaç duyduğu diğer üçüncü kişiler, hissedarlar ile fiziki veya elektronik ortamda işlenebilir, depolanabilir. Ancak bu paylaşımın amacı, finansal ve operasyon süreçlerle, ticari ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim, stratejik planlama, pazarlama faaliyetleri, sağlanan hizmet ve iş görme faaliyeti ile ilgili, sözleşme ve mevzuat gereği gerekli kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarla paylaşılması gerekilen konularla sınırlıdır.

Kişisel verilerin KVKK 5/2 ve 6/3 maddesindeki şartlar ve KVK Kurulu tarafından alınan önlemlerin sağlanması kaydıyla kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabildiği belirtilmelidir.

Söz konusu bu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması, KVKK5/2 kapsamındaki sebepler dahilinde mümkün olabilecektir. İhtiyaç olmadığı müddet üçüncü kişilerle veri paylaşımı yapılmayacaktır.

          6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR

6.1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbir ve Önlemler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlanması ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi için alınan başlıca idari tedbirler şu şekildedir:

• Şirketimiz çalışanların kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası gibi kişisel veri işlemenin tüm safhalarına yönelik olarak eğitilmektedirler

• Her bir departman nezdinde kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine yönelik olarak KVKK ve diğer mevzuatın gerekliliği konusunda yapılacaklar her iş özelinde ayrıca ve hassasiyetle incelenmektedir.

• Şirketimizin çalışanlarla akdetmiş olduğu sözleşme ve ilişkilerini yöneten diğer belgelerin içeriğine kanuni istisnalar ve şirketin belirlemiş olduğu talimatlar haricinde kişisel veriyi işlememe, kullanmama ve açıklamama konusunda düzenlemeler eklenmektedir.

• Her bir departman nezdinde KVKK uyum sürecine yönelik olarak eğitimler ve politikalar ile farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yine bu hususlardaki süreklilik ve denetim amacıyla gerekli idari tedbirler alınmaktadır.

• Şirketimizde KVKK uyum kapsamında kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Yapılan denetimler sonucu eksik görülen belgeler eklenmiş, yapılması gerekilen değişiklikler de yapılmıştır.

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal takibi ve KVKK uyumu kapsamındaki kolaylık için Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur.

• Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında hukuka uygun bir şekilde kişisel veri paylaşımında bulunduğumuz üçüncü kişilerle akdedilen sözleşme ve diğer benzeri düzenlemelere KVKK kapsamında kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekliliğine işaret edilmekte ve kanun kapsamında aranan tedbirlerin kendi bünyelerinde de sağlanması gerektiğine dair açıklamalar eklenmektedir.

Bu çerçevede, Kurul tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan idari tedbirler konusunda Şirketimiz sürekli çalışma yapmaktadır: Kurumsal Politikalar, Sözleşmeler ve sözleşmelerde yapılan değişiklikler, kurum içi denetimler, kişisel veri işleme envanteri, gizlilik taahhütnameleri, risk analizleri, disiplin yönetmeliği, kurumsal iletişim, eğitim ve VERBİS bildirimi.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, korunmasının ve hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi amacıyla alınan teknik tedbirler şu şekildedir:

• Kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verinin ilk işlendiği andan imhasına kadar teknik sistemlerle denetlenmektedir. Kişisel verilerin güvenliği konusunda fiziki ve teknolojik tedbirler amacıyla yapılacak yatırımlar şirket planlamalarına dahil edilmektedir.

• Teknik konularda bilgisi ve tecrübesi sabit olan personel istihdam edilmektedir. Bu kişilere ve diğer çalışanlara eğitim verilmektedir. Teknik konularla ilgili danışmanlık hizmeti alınmakta ve ilgili departmanlıklar oluşturulmaktadır.

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak yetkili birim/kişiye raporlanmaktadır. İç denetim sonucu tespit edilen uygun olmayan işlemlere ilişkin olarak iyileştirme çalışmaları da yapılmaktadır.

• Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması için hukuki norm ve kaidelere uygun yedekleme programı kullanılmaktadır.

• Alınan tedbirlere yönelik periyodik olarak güncellenmekte ihtiyaç duyulması durumunda yenilenmektedir. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler ve bu gelişmeler kapsamında alınması gerekilen tedbirler bilhassa siber güvenlik alanında temin edilmektedir.

• Şirket departmanları kapsamında yetki ve erişim matrisi belirlenmiştir. Bunlara ilişkin olarak denetim ve güncellenmeler de periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Eski çalışanların hesapları kapatılmaktadır.

• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.

• Kullanılan tüm ürünler orijinal ve lisanslıdır.

• Kişisel verilerin, hukuki olmayan yollarla elde edilmesi durumunda bu vaziyetin en kısa sürede ilgili kişi ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistem de faaliyete geçirilmiştir. Gerek
görülmesi durumunda bu durum Kurul’un sitesine ya da başka bir yöntemle de ilan edilebilir.

Bu çerçevede, Kurul tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan teknik tedbirler konusunda Şirketimiz sürekli çalışma yapmaktadır: Yetki matrisi oluşturma ve bunu kontrol etme, kullanıcı hesap yöntemi, şifreleme, sızma testi, ağ güvenliği, yedekleme, güvenlik duvarları, silme, yok etme ve anonim hale getirme, anahtar yöntemi, güncel olan anti virüs sistemleri, veri kaybının önlenmesine yardımcı yazılımlar, saldırı tespit ve önlenmesine dair sistemler.

6.2. Kişisel Veri Envanteri

Şirketimiz kişisel verilere dair bir kişisel veri işleme envanteri tutmakta, bu envanterde yer alan bilgileri doğruluğu, güvenliği, güncelliği ve bu hususların sürekliliği sağlanmaktadır.

6.3. Çalışanlarımızın, Kişisel Verileri Koruma Alanında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

Şirketimiz çalışanlara yönelik olarak kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi, korunması ve imhası ile hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişimin engellenmesi amacıyla gerekli görülen eğitim ve diğer farkındalık çalışmalarını yapmaktadır. Bu eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla ilgili olarak danışmanlık hizmetleri alınmaktadır.

6.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumuna Karşı Alınacak Tedbirler

Kişisel verilerin hukuki olarak meşru olmayan yollarla başkalarınca ele geçirilmesi halinde, bu durum 72 saat içerisinde ilgili kişiye ve Kurula bildirecektir.

Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde bu durum, Kurulun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

6.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak “Özel Nitelilikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” kriteri getirilerek, diğer verilerden olan ayrımı üzerinde durulmuştur. Şirketimiz de özel nitelikli kişisel verileri kanunda öngörülen bu kriter göre hassasiyetle işlemekte ve korumaktadır.

          7. İLGİLİ KİŞİLERİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINI KULLANMASI

7.1. Başvuru Konusu

İlgili kişilerin KVKK kapsamında sahip oldukları hakları kolaylıkla kullanabilmeleri adına “ Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” hazırlanmış ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

İlgili kişiler şu konularda haklara sahiptirler:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2.Başvuru Yöntemi

BAŞVURU İÇİN
KULLANILAN ARAÇ

ADRES

AÇIKLAMA

Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresi

kvkk@atlasyol.schuhenwelt.ch

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

e-imza/mobil imza ile

kvkk@atlasyol.schuhenwelt.ch

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Bizzat şirketimize teslim ile

Paşabahçe Mah. Çubuklu Cad. Remzibey Sok. No:9 Beykoz/İST

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtası ile

Paşabahçe Mah. Çubuklu Cad. Remzibey Sok. No:9 Beykoz/İST

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

7.3. Başvuru Sonrası Süreç

Şirketimiz kendisine iletilen başvuruları en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlamaktadır. İlgili kişinin a-başvuru sırasında kullandığı yöntem dikkate alınarak başvuru yanıtlanacaktır. . Şirketimiz
başvuruya sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek adına ilgili kişiyle iletişime geçip sorusunun netliğe kavuşturulmasına yönelik sorular sorabilir.

KVKK 14 kapsamında süresinde cevap verilmeyen ya da cevabı yetersiz bulan ya da başvurusu red edilen başvuru sahibi, cevabı öğrenmesinden itibaren 30(otuz) gün içinde ve her halde başvuru
tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kurula şikayette bulunabilir.

7.4. Başvuru Ücreti

Başvurular kural olarak ücretsiz yapılmaktadır. Ancak ilgili kişilerin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.

7.5.İlgili Kişinin Hakları ve Bu Hakları İleri Sürmesinin Mümkün Olmadığı Haller

İlgili kişiler şu haklara haizdir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.6 İlgili Kişinin Başvurusunun Red edilebileceği Durumlar

KVKK 28 kapsamındaki durumlar kişisel verilerin korunması kapsamına girmediğinden ilgili kişinin aşağıda sayılan bu durumlarda KVKK 11 kapsamındaki haklarını ileri sürebilmeleri mümkün değildir:

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve bilgi toplama faaliyetler kapsamında işlenmesi.
e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28/2. Maddesi uyarınca; aşağıda sıralanan hallerde İlgili Kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

8. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, KVKK 10. maddesindeki düzenlemesine uygun olarak, ilgili kişileri kişisel verilerin işlenmesi ve diğer süreçleri ile ilgili olarak işbu Politika ve internet sitemizde erişimi kolaylıkla mümkün olacak şekilde mevcut olan Aydınlatma Metni ve bu kapsamda tarafımızca yayınlanan diğer metinler aracılığıyla aydınlatmaktır.

İşbu politika ve diğer belgelerle Şirketimiz, kendisine ve temsilcisine ait bilgiler ile veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin diğer hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

İlgili kişinin KVKK’da belirtilen haklarını daha rahatça kullanabilmesi amacıyla bir Veri Sorumlusuna Başvuru Formu oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz kişisel verileri, o veriye dair ilgili mevzuatta bir süre öngörülmesi durumunda o süre kadar saklamaktadır. Herhangi bir süre belirlenmemişse saklama süreleri belirlenirken , ilgili sözleşmelerden ve yasal mevzuat ile hukuki anlamdaki yükümlülüklerimizin getirdikleri, şirketin faaliyeti, kişisel verisini işleme gerek duyduğu kişi veya kişilerle ilişkinin devam edeceği süre göz önünde bulundurulmaktadır. Yine kişisel verilerin saklanmasında bu verilere duyulan ihtiyaç ile bu verileri saklamanın yaratacağı risk, maliyet ve sorumluluklar açısından değerlendirme yapılmalıdır.

Kişisel verilere dair kanunda bir süre belirtilmemiş ve bu sebeple şirketimizce işleme sebebiyle alınan veriler, işlenme amacı sona erdiği tarihte, kişisel veriye ilişkin ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama süresi öngörülmüşse bu sürenin sona erdiği tarihte silinmekte ve yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi amacıyla yedeklenmektedir. Bu durumda kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişim sağlanmamaktadır. Kişisel veriler, Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Yönergesinde belirlenen süreler sona erdikten sonra yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Saklama süreci boyunca bu kişisel verilerin hem fiziki hem de bilişim sisteminde tutulabileceği ifade edilmelidir.

          10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE
ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Türk Ceza Kanunu’nun 138, KVKK’nın 7. ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen ya da ilgili kişinin talebi halinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Ancak KVKK 5/2 kapsamında saklama yükümlülüğünün/hakkınının bulunduğu durumlarda ilgili
kişinin bu yöndeki talebi red edilebilir.

Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi bazı teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler arasında Kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem kişisel verilerin otomatik olmayan yollarla işlenmesi halinde de uygulanır ve fiziksel olarak bu veriler yok edilmesi anlamında kullanılan fiziksel olarak söz konusu kişisel verileri yok etme ve : Kısmi olarak ya da tamamıyla otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde silinmesi anlamında kullanılan kişisel verinin bulunduğu (bu hususun teknik yardımı gerektirmesi halinde alanında uzman kişiler aracılığıyla) dijital ortamdan/yazılımdan silme ve ayrıca kişisel verilerin fiziksel olarak okunamayacak hale getirilmesi yoluyla karartma yöntemleri şirketimizce uygulanan yöntemlerdir.

Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesidir. Ancak KVKK 28 kapsamında araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi halinde açık rıza alınmaksızın şirketimiz tarafından anonimleştirilebilmesi mümkündür.
Bu amaçlarla şirketimizce anonimleştirme teknikleri kapsamında kişisel verilerin toplam değeri yansıtmasını ifade eden toplulaştırma, verilerin bazı bölümlerinin silinmesi suretiyle kişisel
verilerin gerçek kişi ile bağlantısı hale getirilmesi anlamında kullanılan maskeleme yöntemi kullanılmaktadır.

          11. DENETİM

İşbu politika, şirketimizin yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Her 6(altı) ayda bir politika gözden geçirilir ve gerekli değişiklik ve yenilikler yapılır. Yapılacak değişiklikler ve
yenilikler de yönetim kurulunun onayına tabidir. Politikanın gereklilikleri şirket organizasyonunda içselleştirilmiştir.

          12.POLİTİKANIN DİĞER ŞİRKET BELGELERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

İşbu Politika, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelere yönelik olup, şirketimize ait diğer politika, prosedür ve süreçlerle uyum içindedir. Şirketimizin hazırlamış olduğu politika ve prosedürler ve diğer belgeler arasında bir uyumsuzluk olması halinde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili konularda işbu Politika hükümleri göz önünde tutulur.

          13.YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, şirket yönetim kurulu/yetkili organlar tarafından kabul edilip duyurulma tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

EKLER:

I.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

II. KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

III. KİŞİSEL VERİ AKTARILAN KİŞİ GRUPLARI

IV. TANIMLAR

V. ŞİRKET ve GRUP ŞİRKET BİLGİLERİ

I.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

AÇIKLAMA

MÜŞTERİ

Sözleşmesel bir ilişki olup olmadığına bakılmaksızın, Şirketimizden mal/ hizmet alan gerçek kişiler

POTANSİYEL MÜŞTERİ

Hizmetlerimizden yararlanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği teamül ve dürüstlük kurullarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Şirketimizin müşteri ya da potansiyel müşterilerle arasındaki ticari işlemlerin güvenliğini sağlamak veya bu kişilerin haklarını korumak üzere bu kişilerle ilişkili gerecek kişiler veya politika kapsamında ifade edilmemekte beraber belli bir amaç kapsamında verisini işlemek zorunda kaldığı gerçek kişiler

ÇALIŞAN ADAYI

Şirketimizde çalışmak üzere başvuruda bulunan gerçek kişiler

ŞİRKET HİSSEDARLARI

Şirketimizin hissedarı olan gerçek kişiler

ŞİRKET YETKİLİSİ

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve Şirketimizce yetkilendirilen diğer gerçek kişiler

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLUNAN KURUMLARIN HİSSEDARLARI, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI

Şirketimizin yürüttüğü faaliyet kapsamda iletişimde bulunduğu(iş ortağı, tedarikçi vb. ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere gerçek kişiler

GRUP ŞİRKETİ ÇALIŞANI

Şirketimizin ve yurtiçinde bulunan şirketlerinin temsilcileri ve çalışanları

II. KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

KİMLİK BİLGİSİ

Kişinin kimliğine dair ad-soyad, TC kimlik numrası, doğum yeri, uyruğu gibi bilgiler ile ehliyet, nufüs cüzdanı, mesleki kimlik, evlilik cüzdanı, pasaport gibi belgeler

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres, telefon numarası, e-posta, faks numarası, kep adresi gibi bilgiler

MÜŞTERİ BİLGİSİ

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında müşteriler hakkında elde edilen veriler

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİSİ

Müşterilerimizin mal ve hizmet kullanımına yönelik kayıtlar ile bu kullanım için gerekli olan talimatlar

AİLE BİREYLERİ ve YAKIN BİLGİSİ

Çalışan kişilerin haklarını korumak amacıyla aile bireylerine ve/veya yakınlarına dair bilgiler

İŞLEM BİLGİSİ

Şirketimizce yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel veri sahibinin menfaatleri doğrultusunda işlenen beyan bilgisi, üyelik bilgisi vb. kayıtlar

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin teknik, idari, ticari ve hukuki güvenliği sağlamak maksadıyla işlenen kişisel veriler

RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ

Hukukun ve ticari teamülün kapsamında teknik ve idari riskleri yönetebilmemiz için bu alanlarda oluşturulan yöntemler vasıtasıyla elde edilen veriler

FİNANSAL BİLGİ

Şirketimizin veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkin niteliğine göre paylaşılan IBAN no, hesap no gibi bilgiler.

LOKASYON BİLGİSİ

Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken bilhassa mal veya hizmet tedarik ederken acil durum süreçleri başta olmak üzere, hizmetin kalitesini artırılması amacıyla bulunduğu yerin tespitini sağlayan veriler

ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ

Şirketimize başvuruda bulunan ya da çalışan kişilerin özgeçmiş bilgileri

ÜCRETLENDİRME, BORDOLAMA VE ÖZLÜK BİLGİSİ

Şirketimizde çalışmakta olan kişilerin özlük, ücretlendirme ve bordrolama işlemlerine ait faaliyetler yürütülürken elde edilen veriler.

ÜCRET, YAN HAKLAR ve MENFAATLER BİLGİSİ

Şirketimizde çalışan kişilere sunulan/sunulacak olan ücret, yan haklar ve menfaatlere yönelik iş ve işlemler ile bunların takibi, planlanması kapsamında işlenen kişisel veriler

HUKUKİ İŞLEM ve UYUM BİLGİSİ

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

DENETİM ve TEFTİŞ BİLGİSİ

Şirketimizin öncelikle yasal mevzuata ve daha sonrada kendi politikalarının denetimi kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

TALEP/ŞİKAYET YÖNETİM BİLGİSİ

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

OLAY YÖNETİM BİLGİSİ

Şirketimizin, çalışanlarının, hissedarlarının etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler

GÖRSEL/İŞİTSEL VERİ

Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası

III. KİŞİSEL VERİ AKTARILAN KİŞİ GRUPLARI

AKTARIM YAPILAN KİŞİ GRUPLARI

TANIMI

VERİ AKTARIM AMACI

İŞ ORTAĞI

Şirketimizin faaliyetlerinin devamı sırasında hizmet almak, özellikli hususlarla ilgili projeleri yürütmek amacıyla edindiği ortak

İş ortaklığı kapsamındaki faaliyetlerle sınırlı olarak şirketimizin ifa yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla

TEDARİKÇİ

Şirketimizin faaliyetlerinin devamı sırasında şirketimiz talimatları doğrultusunda hareket eden şirketimize hizmet sunan taraflar ile bu tarafların çalışan/yetkili ve ilgili kişilerini ifade eder.

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak

HUKUKEN YETKİLİ KAMU KURUM ve KURULUŞLARI

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizden bilgi ve belge almak konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

HUKUKEN YETKİLİ ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizden bilgi ve belge almak konusunda yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

GRUP ŞİRKETLERİ

Geo Duvar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti., Geoduvar İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Atlasyol Marin İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti., Sams Seçenekli Tek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti. (Grup Şirket bilgilerinin ayrıntılarına işbu metnin sonunda ulaşabilirsiniz.)

Birlikte hizmet görülmesi gerekilen durumlarda faaliyetin gerekli kıldığı durumlarda, kurumsal iletişim, planlama faaliyetleri kapsamında

IV. TANIMLAR

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

ANAYASA

1982 tarihli T.C. Anayasası.

ANONİM HALE GETİRME/ANONİMLEŞTİRME

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

ÇALIŞAN ADAYI

Şirketimize başvuruda bulunan, özgeçmiş bilgilerini paylaşan gerçek kişi

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirile her türlü işlem.

KOMİTE

Kişisel Verileri Koruma Komitesi

KURUL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KURUM

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

POLİTİKA

KVK Politikası.

POTANSİYEL MÜŞTERİ

Mal/hizmetleri kullanması teamül ve dürüstlük kuralı gereği beklenen kişiler

ŞİRKET (Veri Sorumlusu)

Atlasyol Yol Maden Proje İnş Müteahhitlik Dan. Mühendislik San İç Ve Dış Tic. A.Ş

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İlgili kişisel veri sahipleri tarafından KVKK 11’de mevcut hakların kullanılması için faydalanılan form.

VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. İşbu politika kapsamında Atlasyol Yol Maden Proje İnş Müteahhitlik Dan. Mühendislik San İç Ve Dış Tic. A.Ş’dir.

 

V. ŞİRKET ve GRUP ŞİRKET BİLGİLERİ

ŞİRKET ADI

BİLGİLERİ

ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş

VERGİ DAİRESİ : BEYKOZ VERGİ NO : 102 042 0643 TİCARET SİCİL NO : 819360

GEO DUVAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

VERGİ DAİRESİ : BEYKOZ VERGİ NO : 394 017 5204 TİCARET SİCİL NO : 460421

GEODUVAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VERGİ DAİRESİ : BEYKOZ VERGİ NO : 394 049 6037 TİCARET SİCİL NO : 83342-5

ATLASYOL MARİN İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

VERGİ DAİRESİ : BEYKOZ VERGİ NO : 815 046 4345 TİCARET SİCİL NO : 770222

SAMS SEÇENEKLİ TEK.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VERGİ DAİRESİ : BEYKOZ VERGİ NO : 742 005 8018 TİCARET SİCİL NO : 346806

ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ
VE DIŞ TİC. A.Ş

GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirketimiz siz değerli ziyaretçilerimizin bilgi güvenliği konusunda şirketimiz tarafından gizlilik politikası oluşturmuş ve sizlere bu konuda bilgi vermek amacıyla işbu politika yayınlanmıştır.

Şirketimize ait olan www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresinin iletişim bölümümde mevcut iletişim formu ile bizle irtibata geçmek isteyen kişilerin bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, görsel veya işitsel kayıtlar, özlük bilgiler, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) şirketimiz tarafından meşru amaçlarla toplanmakta ve talebinizi doğrultusunda işlem yapılması için gereken süre boyunca/kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için öngörülen süre kapsamında saklanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin devamı, talep/şikayetleri alabilmek, hizmet kalitemizi artırmak, sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve sizlerin sözleşmesel haklarınızın teminini sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Şirketimiz bizle paylaştığınız bu bilgileri gizli tutmak, gizliliğin sürdürülmesini sağlamak , bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almıştır.

Şirketimiz, web sitesi içerisinde üçüncü kişilere ait web sitelerine link verebilir. Ancak bu web sitelerin gizlilik politikasına, uygulamalarına ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu yoktur. İşbu Gizlilik Politikası , sadece şirketimize ait olup, üçüncü kişilere ait web sitelerini kapsamamaktadır.

Paylaştığınız bilgiler aşağıda sayılanlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz, kiralanmaz ya da satılmaz. Sitemizde paylaştığınız bu bilgiler talebiniz doğrultusunda kullanılır ve/veya iş alım süreçlerinde değerlendirilir. Bu kapsamda bilgilere erişebilecek olan bu konuda yetkili ve bilgileri gizli tutmakla yükümlü olan şirketimiz personelidir. Bu bilgilerin bilgi güvenliğini temin etmek amacı ile gizli tutma yükümlülüğü mevcut yetkili kişilerle, grup şirketlerimizle, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet
aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız kişilerle, bir araştırma, soruşturma ya da kovuşturma gereği olarak yetkili olan adli/idari/diğer özel hukuk kişileri ile paylaşılması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli teknik/idari önlemlerin alınması şartıyla paylaşılması mümkündür.
Şirketimiz işbu Gizlilik politikası hükümlerini şirketimiz web sitesinde yayınlar. Gizlilik politikasında yapılabilecek herhangi bir güncelleme ya da değişiklik halinde gizlilik politikasının yeni hali de şirketimiz web sitesinde yayınlanır.

KVKK madde 11 uyarınca şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Gizlilik politikamızı kabul edip etmemek konusunda bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır ancak web sitemize erişimizin devam ettiği sürece bu politika hükümlerini kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için kvkk@atlasyol.schuhenwelt.ch adresine email
gönderebilirsiniz. Yine şirketimize şu iletişim bilgileri ile de ulaşabilirsiniz:

ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş

VERGİ DAİRESİ : BEYKOZ VERGİ NO : 102 042 0643 TİCARET SİCİL NO : 819360

ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ
VE DIŞ TİC. A.Ş

KULLANIM KOŞULLARI

Sayın ziyaretçimiz, Şirketimiz ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş tarafından yönetilen www.atlasyol.schuhenwelt.ch adresine ait kullanım koşulları işbu metin ile tarafınıza açıklanacaktır. Koşulları kabul etmediğiniz taktirde lütfen siteye erişimizi sonlandırınız. Siteye erişimizin devam ettiği sürece buradaki koşulları koşulsuz ve şartsız kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Şirketimize ait web sitesine yapacağınız erişim ve kullanımınız ile ilişkin bilgiler “Gizlilik Politikası’ndaki ilkelere uygun olarak işlenir.

Sitemizde her şey olduğu gibi yayınlanmaktadır. Sitemizde bulunan metin, resim, ses, grafik, kod, logo, yazılım sahibi vb. tüm unsurların (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) sahibi ATLASYOL YOL MADEN PROJE İNŞ MÜTEAHHİTLİK DAN. MÜHENDİSLİK SAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş olup, tüm
hakları saklıdır. İçeriğe ait herhangi bir unsurun ya da tamamının yazılı izin olmaksızın çoğaltılması yada kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Sitemize ilettiğiniz her türlü bilgi (talep,şikayet vb.) şirketimiz mülkiyetinde kabul edilecektir. Bu bilgilerin gizli tutulması asıl olsa da gizlilik politikasında ifade edildiği üzere özellikle yasal mevzuat, yetkili adli ve idari merciiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi mümkündür.

Siteye erişen ziyaretçilerimiz, siteyi hukuka uygun, meşru amaçlar için kullanmalıdır. Sitede ziyaretçilerin faaliyetler sonucu doğabilecek zarar/kayıplardan şirketimizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

Şirketimizce üçüncü kişilere ait web sitelerine link yoluyla erişim sağlanabilmektedir. Ancak şirketimiz, bu üçüncü kişi web sitelerine ait içeriklerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Virüslere karşı web sitemizde önleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına rağmen, tamamen virüslerden arınmış bir web sitemiz olduğu konusunda taahhüt verilememektedir. Siteye erişmede yahut siteden bir içerik indirme sebebiyle meydana gelen zarardan dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Virüslere karşı ziyaretçilerimizin bir sorun yaşaması adına kendilerinin önlem alması gerekmektedir.

İşbu kullanım koşulları web sitemizde yayınlanmak ile yürürlüğe girer. Kullanım koşullarında herhangi bir ihbar yapılmaksızın güncelleme/değişiklik yapılabilir. Yapılacak bir güncelleme ya da değişiklik olduğu taktirde işbu kullanım koşullarının yeni hali de sitemizde yayınlanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireileri yetkili olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
BİLGİ EDİNME

BAŞVURU FORMU

Atlasyol Yol Maden Proje İnş Müteahhitlik Dan. Mühendislik San İç Ve Dış Tic. A.Ş olarak temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi korunması ve sonraki süreçleri ile özel hayatın gizliliği konularındaki yasal mevzuata ve bu haklara saygı şirketimizin öncelikli politikalarındandır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. KVKK 10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün bir gereği olarak ilgili kişilerin 11.maddede sayılan haklarını kullanması amacıyla bilgi edinme başvuru formu hazırlanmıştır.

Yapılacak başvuru ile KVKK 11 kapsamında şu haklar yönünden bilgi edinebilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın 13. Maddesi gereği veri sahipleri şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletirler

Bilgi edinme formu doldurulduktan sonra aşağıda belirtilen yöntemlerden birisi kullanılarak şirketimize başvuru yapılabilir.

BAŞVURU İÇİN KULLANILAN ARAÇ

ADRES

AÇIKLAMA

Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresi

kvkk@atlasyol.schuhenwelt.ch

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

e-imza/mobil imza ile

kvkk@atlasyol.schuhenwelt.ch

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Bizzat şirketimize teslim ile

Paşabahçe Mah. Çubuklu Cad. Remzibey Sok. No:9 Beykoz/İST

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtası ile

Paşabahçe Mah. Çubuklu Cad. Remzibey Sok. No:9 Beykoz/İST

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Söz konusu taleplerin ilgili kişinin bizzat kendisi iletilmesi gerekmektedir. Ancak ıslak imzalı ve noter onaylı aslı vekaletnamesini ibraz etmek kaydıyla veri sahibi adına yetkili olduğunu ispatlayan kişiler tarafından da işbu başvuru yapılabilir.

Kural başvurunun ücretsiz yapılmasıdır. Ancak ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilir.

Başvurulara cevap süresi KVKK 13/2 gereği talebin niteliğine göre en kısa sürede ya da en geç otuz gün içinde yanıtlanır. Şirketimiz tarafından verilen yanıtlar KVKK 13 gereği yazılı ya da elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılır.